Je homeopatie nesmysl? 4/5 (4)

Soutěže Věda

Nové hodnocení rady EASAC (European Academies Science Advisory Council – Poradní vědecká rada evropských akademií) potvrzuje, že neexistují konkrétní vědecké důkazy toho, že homeopatické produkty fungují.

Mnoho lidí po celé Evropě používá homeopatické produkty, jež podle tvrzení jejich výrobců léčí širokou škálu nemocí. Ačkoli tyto produkty mohou být v některých zemích oblíbené, vědci vyslovují pochybnosti o tom, zda pomáhají, nebo škodí. Pracovní skupina rady EASAC složená z předních vědců celé Evropy uvádí, že neexistují robustní reprodukovatelné důkazy toho, že homeopatické produkty mají účinek proti jakékoli známé nemoci, třebaže někdy dochází k placebo efektu. Homeopatie navíc někdy může být přímo škodlivá tím, že pacienta zdrží při hledání vhodné lékařské péče založené na důkazech nebo jej od ní zcela odradí a že podkopává důvěru pacientů a veřejnosti ve vědecké důkazy. To má významné důsledky pro veřejnou politiku, veřejné zdraví a regulaci homeopatie v Evropské unii.

Z analýzy správně řízené, ověřitelné důkazní základny vyplývá, že všechny prohlašované účinky homeopatických produktů v klinickém užití lze vysvětlit placebo efektem nebo připsat nevhodnému návrhu studie, náhodné odchylce, regresi k průměru či publikačnímu zkreslení. Třebaže placebo efekt může mít pro pacienta svou hodnotu, nejsou známy žádné nemoci, pro něž existuje robustní reprodukovatelný důkaz účinnosti homeopatie. Vědecká tvrzení týkající se homeopatie jsou nevěrohodná a neslučitelná se zavedenými koncepty v chemii a fyzice.

Uznáváme zásadní důležitost možnosti volby spotřebitele. Pacientova volba však musí být náležitě informovaná, což vede k problematice dosažení standardizovaného regulačního rámce založeného na znalostech a poctivých reklamních praktikách, které se vztahují nestranně na všechny léčivé produkty bez ohledu na jejich původ a mechanismus.

Propagace a používání homeopatických produktů vede k výše uvedeným významným rizikům. Homeopatie navíc vyvolává znepokojující otázky týkající se informovaného souhlasu pacienta, pokud zdravotníci doporučují produkty, o nichž vědí, že jsou biologicky neúčinné. Dále pak existují i možné bezpečnostní obavy týkající se homeopatických přípravků z důvodu nekvalitního dohledu nad výrobními metodami.

Rada EASAC doporučuje

• Vytvoření konzistentních regulatorních požadavků pro tvrzení týkající se účinnosti, bezpečnosti a kvality všech léčivých produktů založených na ověřitelných a objektivních důkazech, úměrných prohlašovaným tvrzením. Nezbytnost robustních dat se týká produktů humánní i veterinární medicíny.

• Veřejné zdravotní systémy se nacházejí pod rostoucím tlakem. Veřejné zdravotní systémy založené na důkazech by neměly nabízet hrazení homeopatických produktů a služeb, pokud jejich účinnost a bezpečnost není prokázána rigorózními testy.

• Složení homeopatických produktů by mělo být součástí označení, podobně jako je tomu u ostatních zdravotních produktů dostupných v lékárnách (volně prodejné léky) i jinde. To znamená, že současné výjimečné označování povolené pro homeopatické produkty by mělo být nahrazeno jednoduchým popisem ingrediencí a jejich množství ve složení přípravku.

• Reklamu a marketing homeopatických produktů a služeb je třeba regulovat tak, aby byly přesné a jasné: reklamní tvrzení týkající se účinnosti a bezpečnosti by neměla být povolena bez prokazatelných a reprodukovatelných důkazů.

Naše doporučení týkající se testování, regulace, značení a marketingu mají významné důsledky pro Evropskou komisi, konkrétně pro Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (pod něž spadá humánní i veterinární medicína), Evropskou lékovou agenturu (EMA) a Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele. Významné jsou rovněž důsledky pro zdravotní služby a regulační agentury pro lékařství členských států. Kromě toho existují významné výzvy pro vzdělávání pacientů, dialog s nimi a zapojení veřejnosti.

Původ homeopatie

Homeopatie je koncepce výroby různých vysoce zředěných produktů a jejich využití v léčbě nemocí vytvořená v roce 1796 Samuelem Hahnemannem. Jeho nauka byla založená na principu „podobné léčí podobné“, tj. k léčení určitého symptomu nemoci se používá látka, která daný symptom působí. Druhým ústředním principem je „zákon infinitezimál“, který zahrnuje proces sériového ředění a protřepávání (succussion), což údajně zvyšuje účinek. Někteří provozovatelé tvrdí, že homeopatie funguje na základě stimulace těla, aby se hojilo samo.

Mnozí vědci a lékaři jsou k tvrzením týkajícím se zdravotních účinků homeopatických produktů a praktik velmi kritičtí a považují předkládaná vysvětlení jejich účinnosti za vědecky nevěrohodná.

Rada EASAC publikuje toto stanovisko, aby posílila a zopakovala tuto rozsáhlou a opodstatněnou kritiku a aby povzbudila a podpořila (i) tvůrce politik v EU, aby přijali explicitnější přístup založený na důkazech k posuzování tvrzení týkajících se homeopatie a (ii) všechny, kdo mají zájem o podnícení lepšího zapojení veřejnosti do těchto kontroverzních otázek a zvýšení práv spotřebitelů na správné informace.

Při přípravě tohoto stanoviska rada EASAC vycházela z práce, kterou již předtím provedly členské akademie, konkrétně Královská švédská akademie věd. Stanovisko bylo připraveno s pomocí expertní pracovní skupiny, jejíž členové byli nominováni ustavujícími akademiemi rady EASAC.

Radu EASAC tvoří národní vědecké akademie členských států EU, Norska a Švýcarska; jejím úkolem je ve vzájemné spolupráci poskytovat doporučení evropským tvůrcům politik. Rada EASAC je poskytuje způsob, jakým může být slyšen kolektivní hlas evropské vědy. Prostřednictvím rady EASAC akademické subjekty spolupracují na poskytování nezávislých, odborných a fakticky podložených doporučení týkajících se vědeckých aspektů evropských politik pro ty, kdo tyto politiky vytvářejí či ovlivňují v rámci evropských institucí.

Zdroj: AV České republiky

foto: Miroslav Neumaier

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *