Archa úmluvy – artefakt nedozírné síly. Kde se nachází a proč ji nikdo ještě ještě nenašel? Nebo našel? Vrátila se zpět do Jeruzaléma? 4.84/5 (25)

Záhady Zajímavosti

Archa úmluvy. Artefakt, který je darem Boha svému vyvolenému národu. Archa měla tento národ živit i bránit. Bible samotná o Arše mluví takto:

Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

„Mluv k synům Izraele, ať pro mne vyberou oběť pozdvihování. Vyberete oběť pozdvihování pro mne od každého, kdo ji ze srdce dobrovolně odevzdá .

Toto bude oběť pozdvihování, kterou od nich vyberete: zlato, stříbro a měď;

látka purpurově fialová, nachová a karmínová, jemné plátno a kozí srst; načerveno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže a akáciové dřevo;

olej na svícení, balzámy na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek;

karneolové drahokamy a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku.

Ať mi udělají svatyni a já budu bydlet uprostřed nich.

Uděláte všechno přesně podle toho, co ti ukazuji jako vzor svatého příbytku i vzor všech bohoslužebných předmětů.

Udělají z akáciového dřeva schránu dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou.

Obložíš ji čistým zlatem, uvnitř i zvnějšku ji obložíš a opatříš ji dokola zlatou obrubou.

Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je ke čtyřem jejím hranám: dva kruhy na jednom boku a dva kruhy na druhém.

Zhotovíš tyče z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem.

Tyče prostrčíš skrz kruhy po stranách schrány, aby bylo možno na nich schránu nést.

Tyče zůstanou v kruzích, nebudou vytahovány.

Do schrány uložíš svědectví, které ti dám.

Zhotovíš příkrov z čistého zlata dlouhý dva a půl lokte a široký jeden a půl lokte.

Potom zhotovíš dva cheruby ze zlata; dáš je vytepat na oba konce příkrovu.

Jednoho cheruba uděláš na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Uděláte cheruby na příkrov, na oba jeho konce.

Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzhůru; svými křídly budou zastírat příkrov. Tvářemi budou obráceni k sobě; budou hledět na příkrov.

Příkrov dáš nahoru na schránu a do schrány uložíš svědectví, které ti dám.

Tam se budu s tebou setkávat a z místa nad příkrovem mezi oběma cheruby, kteří budou na schráně svědectví, budu s tebou mluvit o všem, co ti pro Izraelce přikážu.

Zhotovíš stůl z akáciového dřeva dlouhý dva lokte, široký jeden loket a vysoký jeden a půl lokte.

Obložíš jej čistým zlatem a opatříš jej dokola zlatou obrubou.

Uděláš mu také dokola na dlaň širokou lištu a k liště uděláš dokola zlatou obrubu.

Opatříš jej čtyřmi zlatými kruhy a připevníš je ke čtyřem rohům při jeho čtyřech nohách.

Kruhy budou těsně pod lištou, aby držely tyče na nošení stolu.

Tyče zhotovíš z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem; na nich se stůl bude nosit.

Zhotovíš k němu též mísy, pánvičky, konvice a obětní misky používané k úlitbě; zhotovíš je z čistého zlata.

Pravidelně budeš klást přede mne na stůl předkladný chléb.

Zhotovíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít vytepaný dřík a prut; jeho kalichy, číšky a květy budou s ním zhotoveny z jednoho kusu.

Z jeho stran bude vycházet šest prutů, tři pruty svícnu po jedné straně a tři pruty svícnu po druhé straně.

Na jednom prutu budou tři kalichy podobné mandloňovému květu: číška a květ. A tři kalichy podobné mandloňovému květu na druhém prutu: číška a květ. Tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu.

Na svícnu budou čtyři kalichy podobné mandloňovému květu s číškami a květy.

Jedna číška bude pod jednou dvojicí prutů, druhá číška bude pod druhou dvojicí prutů a třetí číška bude pod třetí dvojicí prutů; tak to bude u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu.

Příslušné číšky a pruty budou s ním zhotoveny z jednoho kusu; všechno bude vytepané z čistého zlata.

Ke svícnu zhotovíš také sedm kahánků; kahánky ať jsou nasazeny tak, aby osvětlovaly prostor před ním.

Zhotovíš k němu z čistého zlata i nůžky na knoty a pánve na oharky .

Bude zhotoven se všemi těmito předměty z jednoho talentu čistého zlata.

Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.

Podle biblické tradice Archa obsahuje nejsvětější náboženské předměty. Mojžíš do ní ukryl trosky desek s desaterem, poté, co je ve zlosti rozbil, Áronovu hůl a manu.

Archa byla údajně uchovávána v chrámu na Chrámové hoře v Jeruzalémě a prý se ztratila po zničení chrámu v roce 587 př. n. l. V druhé knize Makabejské je zmínka o tom, že před zničením Chrámu byla archa úmluvy ukryta prorokem Jeremijášem v jeskyni, která se nachází u hory na kterou Mojžíš vystoupil, když si šel pro Boží dary. To je hora Oreb, nebo též Sinaj. Problém je, že biblická hora Sinaj je jiná než ta, za kterou je dnes vydávána.

Po Schráně úmluvy pátraly různé organizace, jedinci a další uskupení a panovníci. Podle židovské tradice, vojsko které nese Archu úmluvy má v ní gigantickou zbraň. Kdo se rozhodně pustil do hledání tohoto artefaktu byli Templáři. Ne nadarmo zakladatelé tohoto řádu chtěli získat do držení právě Šalamounův chrám. Už jako v případě Kopí osudu, tak i Archa úmluvy byla jedním ze zájmů tohoto řádu. Zda ji ale řád Templářů nalezl či ne, je dnes pouze předmětem dohadů. O templářských nálezech v Šalamounově chrámu jsme se zmiňovali již v článku o Kopí osudu. Zda ji tito křižáci nalezli tak ji zřejmě nikdy nepoužili a pravděpodobně dobře ukryli. Zřejmě si uvědomovali, jaká moc se v tomto artefaktu skrývá a k čemu by vedlo její zneužití.

Tuto moc si ale uvědomovali i další. Například Adolf Hitler, nebo lépe řečeno lidé a organizace které stály za jeho cíli.

Ačkoliv nacisté nenáviděli Židy a jejich kulturu, včetně židokřesťanského základu evropské kultury, na pátrání po biblických artefaktech vynaložili nemalé prostředky. Je to dáno i tím, že nacistické hnutí stálo na mystice a jeho čelní představitelé byli mystikou posedlí.

Výzkum těchto záležitostí byl svěřen SS. Ani to jinak nešlo, jelikož SS byla Německo a Německo byla SS. Říšský vůdce SS Heinrich Himmler byl od dětství fascinován rytíři a jejich středověkými řády a tak se z SS snažil takový řád vytvořit. K tomu účelu měla tato organizace i svůj hrad Wewelsburg. Tento hrad byl vybrán proto, jelikož se zde má nacházet vortex.

Na tomto hradě mělo docházet k velice záhadným obřadům vyvolávající různé a nebezpečné síly. Také je zde elitní pohřebiště vysokých důstojníků SS. Co vše se tu odehrávalo, se už asi nikdy nedozvíme, ale okultisté tu prý rozmlouvali s duchy zemřelých, nebo se je dokonce pokoušeli oživit a přivést zpět na svět.

Nacisté zde plánovali získání biblických artefaktů, které měly zajistit vítězství Německa v chystané válce. A jedním z těch artefaktů byla i Archa. Nejen jako zdroj Many určené na výživu vojska, ale hlavně jako zdroj energie a síly. Jako zbraně. Toto byla i náplň filmu Dobyvatelé ztracené archy.

O arše samotné se dnes nic moc neví. Informací o ní je pomálu a pocházejí hlavně z Bible. Její stopa končí se zničením Šalamounova chrámu. Jedna z možností její současné existence jsou ale zprávy z Etiopie. Etiopie je totiž jedna z mála prapůvodních křesťanských zemí Afriky, kde Islám později nepřevzal moc.

Tamní legendy vyprávějí o jejím přenesení Menelikem do Aksumu, hlavního města Etiopie. Menelik byl jako následník trůnu v Jeruzalémě po Šalamounovi před archou úmluvy korunován za krále Simenu a Sáby. Nejdříve byla archa uložena v Aksumu a poté byla údajně více než 800 let uchovávána na ostrově Tana Kerkos na jezeře Tana, kde se ještě dnes nacházejí prastaré židovské obětní kameny. Když Etiopie ve 4. století za krále Ezana přijala křesťanství, byla archa úmluvy přenesena zpět do Aksumu, kde pro ni byl postaven chrám „Marie ze Sionu“. Archa úmluvy se stala jedním ze základních pilířů etiopské křesťanské církve.

V roce 1965 nechal císař Haile Selassie vybudovat pro archu úmluvy vedle obnoveného kostela „Marie ze Sionu“ zvláštní kapli, která jí skýtá větší bezpečí.

Ačkoliv Etiopané světu říkají, že Archa úmluvy je u nich a je v bezpečí, stále je hledána. Oni sami ji nechtějí ze zcela pragmatických důvodů ukázat a nikoho k ní nepustí. Je ale docela zvláštní jedna okolnost. Etiopie byla na počátku druhé světové války okupována Itálii. Němci by měli cestu k Arše otevřenou, jelikož Italové by svému největšímu spojenci jistě umožnili přístup, pokud by o něj němečtí badatelé stáli. Proč však všemocná SS zde schránu úmluvy nehledala? To je otázka která poněkud zpochybňuje přítomnost Archy úmluvy v Etiopii.

Takže mluví pravdu nakonec apokryfní druhá kniha Makabejská když mluví o ukrytí Archy někde na Sinaji? Existuje teorie, že tohle je pravý důvod německého afrického tažení za druhé světové války, když Italové selhali ve snaze porazit Brity. Že SS věděla, kde se Archa může nacházet a tak se snažila území Sinajského polostrova dobýt a Archu najít? A že to je také skutečný důvod obsazení Sinaje izraelskými vojsky v Suezské válce a druhé Arabsko – izraelské válce, aby tento artefakt byl vrácen do Jeruzaléma. A nepovedlo se to nakonec? Izrael od té doby nikdo neporazil, ačkoliv stál a stojí proti obrovské materiální i lidské převaze okolních arabských států.

(redakce)

foto: internet

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *